Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe,
 • zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu z gazociągu),
 • kocioł olejowy,

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek nie przysługuje osobom, które wskazały w CEEB że w kotłach paliw stałych stosują węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Uwaga!

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku kiedy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.  DODATEK PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie wniosków dla gospodarstw domowych, weryfikowanie ich, rozpatrywanie i przyznawanie

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. (po tym terminie wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się zgodnie ze wzorem wniosku określonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii (do pobrania niżej):

 • na piśmie, lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli poprzez rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy
  wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
  a w szczególności pocztę elektroniczną). Wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

Wypłata dodatku następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.   

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, w tym przypadku przesyła się do wnioskodawcy informację o jego przyznaniu na adres poczty elektronicznej (podany we wniosku). W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacje taką odbiera się osobiście (nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia).

W przypadku odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenia prawa do jego otrzymania albo w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wydawane są decyzje administracyjne.

Weryfikując wniosek o wypłatę dodatku węglowego bierze się pod uwagę w szczególności:

 • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
 1. a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. b) dodatku osłonowego,
 • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, można przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Pliki do pobrania: