Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli  osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego:

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

2. Od kiedy przysługuje świadczenie:

Dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego.

 

3. Wysokość dodatku energetycznego:

1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł/miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/miesięcznie,
  • składające się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz kserokopię dowodu osobistego.

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.