Asystent Rodziny

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

Rodzaje świadczeń w pomocy społecznej

Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń: świadczenia pieniężne i niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych zaliczają się:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy,
  • specjalny zasiłek celowy.

System pomocy społecznej w Polsce

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Kto może otrzymać pomoc

Pomoc mogą otrzymać:

  • osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają i przebywają w naszym kraju,
  • cudzoziemcy, którzy mieszkają i przebywają w Polsce,
  • obywatele państw członkowskich UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy mieszkają i przebywają w Polsce,
  • ich rodziny, które mają tutaj prawo pobytu lub stałego pobytu.

Kryteria przyznawania pomocy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Tryb udzielania pomocy

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów: zgłoszenia wniosku, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przygotowania planu pomocy, podjecia decyzji o przyznaniu świadczeń, zawarcia umowy, realizacji świadczeń.

Obowiązki ubiegających się  pomoc

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Pomoc pracownika socjalnego

Każdy człowiek w trudnych sytuacjach życiowych ma problemy w „wyjściu na prostą”. Tak już jest. Aby sobie z nimi poradzić, możesz skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.

Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowa realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona (art. 48 ustawy).

Jak uzyskać uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285.)