Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata   następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Dziale Świadczeń w GOPS ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo.

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 30 września 2022 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument od komornika o nieskutecznej egzekucji alimentów za ostatni rok oraz za dwa ostatnie miesiące i jest on ważny przez miesiąc,
 • odpis wyroku sądowego o przyznaniu alimentów,
 • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, włączając w to także dochody kolejnego męża czy kolejnej żony,
 • dokument o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, jeśli takie istnieje,
 • oświadczenie dotyczące np. wykonywania pracy zarobkowej przez członków rodziny za granicą,
 • inne dokumenty mające wpływ na przyznanie funduszu alimentacyjnego.

Kto jest uprawniony do świadczenia alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 1a ust. 1-2 ustawy o pomocy alimentacyjnej uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych są zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy. Ci ostatni muszą dodatkowo spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być uprawnionymi na podstawie dwustronnej umowy międzynarodowej między Polską a drugim państwem do zabezpieczenia społecznego,
 • przebywać legalnie na terytorium RP.

Kolejnym warunkiem do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego jest kryterium wiekowe, tj. wiek nie wyższy niż 18 lat lub 26 lat – w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole wyższej. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych bezterminowo

Komu świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują?

Według przepisów ustawy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują w sytuacji, gdy osoba uprawniona:

 • zawarła związek małżeński,
 • jest umieszczona w rodzinie zastępczej,
 • mieszka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.