Asystent Rodziny

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

 

1. Kim jest Asystent Rodziny, z kim i jak współpracuje?

 • Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.
 • Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności.
 • Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów.
 • Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza.
 • Asystent rodziny koncentruje się na wspieraniu rodziny, towarzyszeniu w rozwoju jego członkom oraz pedagogizacji rodziców, czyli dostarczaniu im wiedzy związanej z wychowaniem dzieci (pracuje zwłaszcza nad poprawą umiejętności opiekuńczo-wychowawczych).

 

2. Gdzie odbywa się współpraca i jak wygląda?

 • Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania.
 • Początkowo spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny.
 • Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań.
 • Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

 

3. Jakie są zadania i rola Asystenta Rodziny?

 1. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
 2. Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny3.
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

4. Jak się odbywa przydzielenie Asystenta do Rodziny?

 • W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do dyrektora ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, dyrektor ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.
 • Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego, ale zapotrzebowanie na asystenta rodziny może wskazać również sąd oraz inne instytucje np. szkoła. O asystenta może też wnioskować sama rodzina, gdy czuje, że potrzebuje takiego wsparcia.

 

Rodziny Wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. informuje o możliwości zostanie rodziną wspierającą. Rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające. Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.